Криворізький науково-технічний металургійний ліцей №16 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

 
Педагогічна преса

Вчитель інфо

Бренд містаНові вимоги щодо оформлення списку літератури

Нові вимоги щодо оформлення списку літератури

Бюлетень ВАК України, №5, 2009

Форма 23

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ

ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомiлiї/ Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу.

Золотий вік патристикиIV — V ст.; №14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах/ Коренівський Д. Г. — К. :

Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці/

Ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота/ Наталія Дмитрівна Матюх.— К.:

Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. —

196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1.Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх док. / І. Матяш, Ю. Мушка.— К. : Києво-Могилян. акад.,

2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника"Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська3. В. Сімейне законодавство України/ 3. В. Ромовська, Ю. В.

3.Черняк. — К. : Прецедент. 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.

11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І.

Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированноепроектирование: какпредотвратитьзавтрашнийкризиссегодня. Созданиебудущегоорганизации/ Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва/ [Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.:

НДІ"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психологияменеджмента/ [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-e изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді/ [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко,Д. М. Дикова-Фаворська та Ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія"Формування здорового способу життя молоді": у14 кн., кн. 13).

 

Нові вимоги щодо оформлення списку літератури

 

Без автора

1. Історія Свято-Михайлiвського Золотоверхого монастиря/ [авт. ТекстуВ. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих; українська барокова драма: антологія/ [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінцяXIX — початкуXX століття: [антологія/ упоряд.: Л. Таран,

О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007.—190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць/ наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 . — (Джерела зiсторії науки в Україні). Ч. 2: Додатки— 2007. — 573, [1] с.

2. Межгосударственныестандарты: каталог в6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ"Леонорм-Стандарт", 2005 (Серия"Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

3. Дарова А. Т. НеисповедимыпутиГосподни... : (Дочьвраганарода) : трилогия/ А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006 — . — (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особеннаячасть: в6 т. / Н. П. Кучерявенко. — X.: Право, 2002 — . — Т. 4: Косвенныеналоги. — 2007. — 534 c.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область; [у7 т.]. — Житомир: Полісся, 2006 — .— (Науково-документальна серія книг"Реабілітовані Історією" : у27 т. / голов. редкол.: Тронько Л. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ"КПІ",

2006. — 125 с.

Матеріали

конференцій,

з'їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромисловогокомплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11 — 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр.

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики,

обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

3. МатеріалиIX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня2000 р. iнформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6 — 9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс

2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць/

наук. ред. В. І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

6. Ризикопогія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-23 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держподатк. адмiн. України[та ін.]. — К: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с

 

Нові вимоги щодо оформлення списку літератури

 

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчетыпаоаметроврадиационногоповрежденияматериалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ АNL USA с подкритическойсборкой, управляемойускорителемэлектронов/ Шиляев Б. А., Воеводин В. Н.

— X.: ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт/ НАН Украины, Нац. науч.

центр"Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ2006-4).

2. Панасюк М. I. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами/ Панасюк М. I., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. —

(Препринт/ НАН України, ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Депоновані

наукові праці

1. Социологическоеисследованиемалыхгрупп населення/ В. И. Иванов[и

др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансоваяакадемия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ13.06.02, №145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговими исследованиями в регионе/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук15.02.02, №139876

Словники

1. Географія: словник-довідник/ [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Хапімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Тимошенко3. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ, термінів і

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко,

O. I. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник[уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. :

Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник/ [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге

вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та
розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.:
С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доловн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. :
Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.— (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика , зб. нормат. док, / упоряд. та голов. ред.
В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин,
апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007.— Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с.— (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури

 

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000.2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ ЕN 61010-2- 020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарти: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").Т. 5. — 2007. — 264 с.Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003] — 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П.,Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні

покажчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 — 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 

 

Автореферати

дисертацій

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські

свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — №2000131736/09;заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.).

 

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури

Частина книги,

періодичного,

продовжуваного

видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15 — 18, 35 — 38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14 — 17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуiн // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12 — 14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25 — 29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13 — 20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245 — 291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. :

тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ — початок XX ст.) / Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137— 202.

Електронні

ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний Ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ;

Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Iнфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb

RАМ ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Примітки:

 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ

7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання".

 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові

та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки

обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові

елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують

ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і

використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної

пунктуації.

 

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в

авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його

співавторів незалежно від виду публікації.