Криворізький науково-технічний металургійний ліцей №16 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

 
Педагогічна преса

Вчитель інфо

Бренд містаПоложення про НТУ

 

 

 

 

 

 

Науково-технічний металургійний ліцей № 16

 

 

 

Положення

про наукове товариство учнів

 

«Імпульс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг - 2015

 

 

 

 

 

 

 

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Шкільне наукове товариство учнів «Імпульс» є самостійним формуванням, яке об’єднує учнів ліцею, які мають схильність до наукового пошуку, зацікавлені в підвищенні свого інтелектуального і культурного рівня, прагнуть до поглиблення знань, як з окремих предметів, так і в області загальних сучасних наукових знань.

1.2.         НТУ «Імпульс» забезпечує потребу учнівської молоді у здобутті знань, умінь і навичок у науково-дослідницькій експериментальній та проектній діяльності, створює умови для виявлення обдарованої і талановитої молоді, залучає її до поглибленого вивчення наук, сприяє вибору майбутньої професії.

1.3.         НТУ «Імпульс» діє на базі Науково-технічного металургійного ліцею № 16 м. Кривого Рогу.

1.4.         НТУ «Імпульс» здійснює свою діяльність на основі даного Положення і у відповідності до Конституції і законодавства України (Закон України «Про освіту», Закон України «Про інформацію», Положенням про Малу академію наук і наукові товариства учнів України та ін.)

1.5         НТУ «Імпульс» очолює керівник в особі куратора або організатора. Керівник НТУ призначається і звільняється з посади директором ліцею.

II МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НТУ «ІМПУЛЬС»

          2.1         Мета діяльності:

 

-     Залучення молоді па педагогів до пошукової, експериментальної, проектної, науково-дослідницької діяльності, поглибленого вивчення наук;

-         Виявлення найбільш талановитих  і обдарованих учнів в процесі самоосвіти та саморозвитку;

-         Організація навчально-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання і профорієнтації;

-         Підвищення фахової майстерності педагогів та сприяння вдосконаленню самоосвітньої компетентності вчителів.

 

2.2.        Завдання діяльності:

-        Розширення і поглиблення знань учнів з обраних ними наук, розвиток творчих інтересів до науково-дослідницької діяльності та експериментальної і пошукової роботи;

-         Стимулювання творчого самовдосконалення, інтересів молоді та педагогів;

-      Виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі майбутньої професії, залучення їх до навчання в вищих навчальних  закладах країни;

-         Формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

-         Вдосконалення вмінь і навиків самостійної роботи учнів, підвищення рівня знань і ерудиції в окремих областях науки;

2.3.         Для вирішення поставлених завдань НТУ «Імпульс» має право:

-         Організовувати і проводити шкільні теоретичні та науково-практичні конференції;

-         Приймати участь в заходах районного, міського та обласного рівнів;

-         Друкувати власні збірники статей з різних наукових напрямків досліджень;

-         Розповсюджувати інформацію про наукове товариство та його членів у творчих і громадських об’єднаннях ліцею;

-         Здійснювати інші повноваження передбачені Положенням і діючим законодавством.

2.4.        Основні напрямки роботи НТУ «Імпульс»:

-    Включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів в відповідності з їх науковими інтересами;

-    Навчання учнів роботі з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;

-    Надання допомоги в проведенні експериментальної і дослідницької роботи;

-   Організація індивідуальних консультацій в ході наукових досліджень;

-   Рецензування наукових робіт, підготовка до участі в науково-практичних, дослідницьких конференціях, олімпіадах, інтелектуальних іграх;

-  Редагування та видання учнівських наукових збірників.

III ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТУ «ІМПУЛЬС»

3.1.        Дійсним членом НТУ «Імпульс» може стати будь-який учень (9-11-х класів) Науково-технічного металургійного ліцею № 16, який визнає даний Устав і згоден дотримуватися принципів діяльності товариства

3.2.         Рішення про прийом до НТУ «Імпульс» приймається на основі письмової заяви від учнів.

3.3.   Вихід з членів НТУ «Імпульс» здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я керівника наукового товариства.

{C}      Виключення зі складу НТУ «Імпульс» здійснюється за рішенням Координаційної ради в таких випадках:

-         Порушення Уставу НТУ «Імпульс»;

-         Відмова приймати участь (без поважної причини) в заходах, які організовує НТУ «Імпульс». 

3.5.         Права членів НТУ «Імпульс»:

3.5.1.  Отримувати від наукового товариства правову організаційну та методичну допомогу у підтримку своєї діяльності;

3.5.2.  Виражати і відстоювати свої права та інтереси;

3.5.3.  Вносити на розгляд ради НТУ свої пропозиції по розвитку товариства;

3.5.4.  Обирати наукову тему в відповідності зі своїми інтересами;

3.5.5.  Використовувати для виконання своїх досліджень матеріально-технічну та інформаційну базу освітнього закладу;

3.5.6.  Отримувати регулярну методичну та організаційну допомогу від керівників і наукових консультантів учнівської дослідницької роботи;

3.5.7.  Вільно використовувати власні результати дослідницької діяльності в відповідності з авторським правом;

3.6.         Обов’язки членів НТУ «Імпульс»:

3.6.1.  Приймати участь в реалізації цілей і завдань НТУ «Імпульс»;

3.6.2.  Захищати інтереси НТУ «Імпульс», піклуватися про його авторитет;

3.6.3.  Виконувати взяті на себе обов’язки;

3.6.4.  Інформувати про свої дії керівництво НТУ «Імпульс»;

3.6.5.  Виконувати розпорядження керівних органів НТУ «Імпульс».

 

IV ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НТУ «Імпульс»

 4.1.        Вищим органом управління діяльністю НТУ «Імпульс» є загальна координаційна рада його членів;

4.2.  Рішення Координаційної ради приймається звичайною більшістю голосів присутніх відкритим або закритим голосуванням;

4.3. Постійно діючим органом НТУ "Імпульс" є редакція в складі: керівника центру, представника учнівської сторони та заступника директора з навчально - виховної роботи В.М. Король.

 

V СИМВОЛІКА НТУ «ІМПУЛЬС»

5.1. НТУ "Імпульс" використовує в своїй діяльності емблему ліцею та власну символіку.

5.2. Символіка НТУ «Імпульс» заснована на поєднанні червоного, білого та жовтого кольорів.

5.3. Ініціативні групи, які входять до складу НТУ «Імпульс», можуть розробляти власні варіанти символіки і знаків.

 

VI ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТУ «Імпульс»

 6.1.        Діяльність НТУ «Імпульс» припиняється по рішенню Координаційної ради, якщо за нього проголосувало не менш ніж 2/3 присутніх на засіданні членів ради.

 

6.2. Рішенням координаційної ради створюється ліквідаційна комісія